Dansk Transfusionsdatabase (DTDB)

Formål

DTDB har til formål, med udgangspunkt i det tilsyneladende høje blodforbrug i Danmark, at undersøge anvendelsen af blodkomponenter i Danmark med henblik på at sikre en rationel transfusionspraksis.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til databasens hjemmeside.

Beskrivelse

Baggrunden for DTDB er bl.a., at forbruget af blodkomponenter tilsyneladende er op til 50% større pr. indbygger i Danmark end i lande, hvis forhold i denne henseende er sammenlignelige med Danmarks.
DTDB søger at vurdere transfusionspraksis ved at analysere de indsendte oplysninger om diagnose, behandling, blodtransfusion og klinisk/kemiske parametre.

Analyserne bliver publiceret i rapporter, der udsendes til de centrale sundhedsmyndigheder, sygehusejerne, blodbankerne og sygehusenes transfusionsråd. Rapporterne er også tilgængelige på sundhedsportalen Sundhed.dk. Analyserne udgør en væsentlig informationskilde for instanser som for eksempel transfusionsrådene, der skal sikre en hensigtsmæssig anvendelse af blod og blodkomponenter i det danske sundhedsvæsen.

Indberetning af data sker ved elektronisk overførsel af data fra eksisterende registre og informationssystemer og omfatter patientadministrative data, data for anvendelse af blodkomponenter, samt data for klinisk biokemiske parametre.
DTDB er fagligt forankret i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi.

Data

Databasen indeholder oplysninger om alle transfusioner, alle patientindlæggelser, også ikke blodforbrugende, alle laboratorieresultater, samt alle forligsdata.
For perioden 1997-2004 indeholder DTDB oplysninger om alle indlagte patienter på sygehuse i H:S (Rigshospitalet) samt de tidligere amter Roskilde, Fyns, Nordjyllands og Århus.

Som et led i udviklingen mod at blive en landsdækkende klinisk database, overgik DTDB i 2005 til et nyt indberetningssystem, og ændrede samtidigt på indberetningsproceduren, så patientadministrative oplysninger nu bliver leveret fra Landspatientregistret i modsætning til tidligere, hvor de blev leveret fra de enkelte sygehuses PAS-systemer. Samtidigt leveres nu laboratoriedata ud fra bestemte IUPAC-koder i modsætning til levering af oplysninger ud fra cpr-numre. Alle sygehuse er nu forpligtiget til at levere data til DTDB.

For hver patient er blandt andet registreret: CPR-nummer, antal blodportioner, alder, køn, diagnose, operationer, behandling, hæmoglobin koncentration og koagulations faktor.

Organisation

DTDB har en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og regionerne, den registeransvarlige myndighed (Region Midtjylland) samt Kompetencecenter Nord. Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige drift varetages af KCEB-Nord.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard: mn@clin.au.dk

 

Se også databasens hjemmeside 

NYHEDER
PUBLIKATIONER