Dansk Skulderalloplastik Register (DSR)

Formål

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. Registeret har siden 2005 været en integreret del af Den Ortopædiske Fællesdatabase. Hovedformålet med DSR er at forbedre patientbehandlingen i forbindelse med indsættelse af skulderledsalloplastikker. Dette sker gennem afdækning af eventuelle risikoparametre inden for patientkategorier, operationsmetoder, protesekomponenter, etc. Kvaliteten af forløbene vurderes ud fra fire indikatorer. Det er hensigten, at disse kvalitetsindikatorer skal være et værktøj, som kan hjælpe hospitalsafdelingerne med at sikre og forbedre kvaliteten af skulderledsoperationer.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

Indsamling af data til DSR begyndte i 2004. Det første år er at betragte som registerets pilotperiode, hvor de afdelinger, der havde lyst, kunne indberette data. Fra 1. januar 2005 blev alle afdelinger, hvor der udføres skulderledsalloplastikker, opfordret til at indberette til registeret. I begyndelsen var det frivilligt at foretage indberetning til DSR, men i en bekendtgørelse fra juni 2006 pålagde Sundhedsstyrelsen både offentlige og private sygehuse at foretage indberetning af oplysninger til de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, herunder DSR. Populationen består af alle patienter, der har fået foretaget skulderledsalloplastik på en af de ortopædiske afdelinger i Danmark, som foretager denne type operationer.

Data

Data indsamles prospektivt. Datagrundlaget består af en række variabler vedrørende selve operationen (køn, alder, indikation, protesefabrikat m.m.).  Via registeret udsendes der cirka et år efter proteseindsættelsen et spørgeskema til patienterne. Hovedindholdet i spørgeskemaet er en WOOS-score, som er et valideret evalueringssystem designet specifikt til at evaluere resultatet efter skulderalloplastik. WOOS-scoren er et såkaldt selv-evalueringssystem, hvor patienter besvarer 19 spørgsmål med svarmuligheder formuleret som en VAS-score. Desuden besvares et spørgsmål, hvor patienterne ud fra fotos rapporterer deres evne til at fremad-/opadføre skulderen, og endelig er der et spørgsmål, hvor patienterne svarer på, hvordan den samlede skulderfunktion er i procent sammenlignet med en rask skulder. Sidstnævnte spørgsmål er den såkaldte SSV-score (Subjective Shoulder Value). Data indsamles via et internetbaseret Klinisk MåleSystem med direkte kobling til de kliniske afdelinger via MedComs Sundhedsdatanet.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Afdelingslæge, ph.d. Alma Becic Pedersen: abp@clin.au.dk

Publikationer

Årsrapporterne er tilgængelige via sundhed.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER