Dansk Sarkom Database 

Formål  

At indsamle oplysninger om sarkomers forekomst, behandling og prognose i Danmark, mhp. at overvåge og forbedre kvaliteten af behandling også set i international sammenhæng. Desuden skal databasen bidrage til kvalitetssikring af kravs-specifikationerne beskrevet i pakkeforløb for sarkompatienter.

Beskrivelse  

Databasen indeholder oplysninger om maligne bindevævstumorer samt de benigne tumorer aggressiv fibromatose og knogle kæmpecelletumorer, der har et aggressivt forløb og i vid udstrækning behandles som de lavmaligne sarkomer. Foruden demografiske data indeholder databasen oplysninger om tumors udbredning, størrelse, og malignitetsgrad, forekomst af recidiver og metastaser, operation, stråle- og kemoterapi, komorbiditet m.m.

Data  

Data til de fleste indikatorer trækkes fra sarkomdatabasen. Indikator vedr. mortalitet trækkes fra CPR-registret. Patologidatabanken anvendes i forbindelse med beregning af databasens komplethed. Der bliver ikke pålagt ekstra koder til de andre registre for at kunne beregne databasens indikatorer.

Der er til databasen knyttet en datadefinition og beregningsgrundlag til sikring af ensartethed i ind- og afrapporteringen af data.

Organisation  

Databasen er forankret i Dansk Sarkom Gruppe. Styregruppen er nedsat af Dansk Sarkomgruppe og sammensat med en repræsentant fra hvert af de deltagende centre. Alle medlemmer er ansat ved de ortopædkirurgiske afdelinger, som er indgang for den overvejende del af patienterne.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Afdelingslæge, ph.d. Alma Becic Pedersen: abp@clin.au.dk  

NYHEDER
PUBLIKATIONER