Uro-onkologisk Fællesdatabase, Prostatacancer (DaProCadata)

Formål 

At udvikle kvaliteten af diagnostik og behandling af prostatacancer, herunder særligt at sikre efterlevelse af gældende kliniske retningslinjer, med henblik på at sikre en ensartet håndtering på et højt internationalt niveau.

Indikatorer  

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest

Beskrivelse 

Prostatacancer er den hyppigste kræftsygdom blandt danske mænd. Der var ca. 4.500 erkendte tilfælde i 2009, og der forventes en ca. 10% stigning i antallet af tilfælde per år.

Prognosen ved klinisk sygdom er ikke god, og afhænger udover given behandling desuden af opsporingsintensiteten. Overdødeligheden i forhold til den jævnaldrende befolkning er 60 % de første 5 år, og to tredjedele af de behandlede vil opleve forbigående eller blivende gener i form af rejsningsbesvær, urininkontinens, overaktiv blære og irritative tarmsymptomer. Kapaciteten i forbindelse med kurativ behandling er overskredet med lange ventelister til følge. Den lindrende behandling specielt det sidste år inden død er yderst ressourcekrævende. 

Databasens sigte er, at kunne gøre rede for behandlingsfrekvens og effekt. 

Data  

Data indrapporteres i papirform samt via online indtastningsflade (Opus Forms), der også muliggør adgang til dataoversigter. Indtastning af data foretages af de enkelte kliniske afdelinger. Data samkøres med data fra eksisterende datakilder (Landspatientregisteret, Patobanken, CPR-registret, Cancerregistret, Dansk Transfusionsdatabase). 

Organisation

Databasen er forankret i den multidisciplinære cancergruppe, DaProCa (Dansk Prostatacancer Udvalg) som er en del af Dansk Urologisk CancerGruppe. Herudover repræsentanter fra den dataansvarlige myndighed samt tilknyttede kompetencecentre.

Kontakt 

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Cand.scient.san., ph.d. Anne Mette Falstie-Jensen: amfj@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER