Uro-onkologisk Fællesdatabase, Renalcancer (DaRenCa)

Formål 

At udvikle kvaliteten af diagnostik og behandling af nyrecancer, herunder særligt at sikre efterlevelse af gældende kliniske retningslinjer, med henblik på at sikre en ensartet håndtering på et højt internationalt niveau.

Indikatorer 

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest 

Beskrivelse 

Der er ca. 600-700 årlige tilfælde (nyrebækken og urinledercancer er ikke omfattet af databasen).
Antallet forventes at stige pga. stadigt hyppigere anvendelse af CT-, MR- og PET-scannere.
Prognosen afhænger af stadiet, samlet 5-års overlevelse er 50%. Sygdommen diagnosticeres ofte for sent og tilfældigt, men i takt med stigende brug af CT, MR og PET-scan opdages flere nu i forbindelse med undersøgelse af anden årsag. Endvidere er der de sidste 5 år opnået markant forbedring af prognosen efter fremkomst af nye medicinske behandlinger, samling af den kirurgiske behandling på færre afdelinger og veletableret multidisciplinært samarbejde.
Behandlingen er primært laparoskopisk kirurgi efterfulgt af kontrol i 5 år. Metastaserende sygdom behandles med immunoterapi, cytokinkinasehæmmere eller andre angiogenesehæmmere (m-TOR) i protokolleret regi. Ca. 2-300 patienter/år. Sygdommen er ressourcekrævende i terminalstadiet og kræver ofte indsats af palliativt team.
Danmark har i de sidste 30 år haft 10-20 % dårligere overlevelse af nyrecancer end sammenlignelige lande. Databasen er et vigtigt led i indsatsen for at forbedre prognosen for danske patienter og for de multidisciplinære gruppers fremtidige forskning og kvalitetssikring på området. Der er udarbejdet nationale kliniske retningslinjer i 2009 (www.ducg/nyre/kliniske retningslinjer).

Data 

Data indrapporteres i papirform samt via online indtastningsflade (Opus Forms) der også muliggør adgang til dataoversigter. Indtastning af data foretages af de enkelte kliniske afdelinger. Indrapporteringen er organiseret forskelligt afhængigt af de lokale ressourcer. Data samkøres med data fra eksisterende datakilder (Landspatientregisteret, Patobanken, CPR-registret, Dansk Transfusionsdatabase).

Organisation 

Databasen er forankret i den multidisciplinære cancergruppe, DaRenCa (Dansk Nyrecancer Udvalg) som er en del af Dansk Urologisk CancerGruppe. Herudover repræsentanter fra den dataansvarlige myndighed samt tilknyttede kompetencecentre.

Kontakt 

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest.
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Cand.scient.san., ph.d. Anne Mette Falstie-Jensen: amfj@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER