Dansk Atrieflimrendatabase

Formål

Dansk AtrieFlimrenDataBase (DAFDB) indsamler sundhedsfaglige data om patienter med atrieflimren fra alle sygehuse og almen praksis i Danmark. DAFDB skal herved medvirke til at sikre en høj kvalitet i behandlingen og ensrette indsatsen for patienter med atrieflimren. 

Indikatorer

1. Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren der har ventetid på max. 14 dage fra diagnosticering til opstart i AK behandling 
2. Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, der har fået udført ekkokardiografi, fra 30 dage før til 60 dage efter 1. diagnosedato
3. Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, som får målt TSH fra 30 dage før til 10 dage efter 1. diagnosedato
4a. Andelen af patienter med atrieflimren, med indikation for blodfortynding, der modtager behandling (1, 2 og 5 år)
4b. Andelen af patienter med atrieflimren, med tid i terapeutisk interval (TTR)>70 % under warfarinbehandling i almen praksis (1, 2 og 5 år)
5. Andelen af patienter med atrieflimren, som vurderes ved hjælp af CHA2DS2-VASc score 
6. Andelen af patienter med atrieflimren, som vurderes ved hjælp af HAS-BLED score
7. Incidens af apopleksi blandt prævalente patienter med atrieflimren
8. Incidens af intrakraniel blødning blandt prævalente patienter med atrieflimren
9. Incidens af alvorlig blødning (tillempede International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) kriterier) blandt prævalente patienter med atrieflimren
10. Andelen af patienter med atrieflimren, som får et struktureret undervisningsprogram indenfor det 1. år efter at diagnosen er stillet
11. Andelen af prævalente patienter med atrieflimren som genindlægges akut med atrieflimren indenfor 1. år efter diagnosen er stillet
12. Andelen af prævalente patienter med atrieflimren som dør i opgørelsesperioden

Beskrivelse 

Baggrunden for udviklingen af databasen var en erkendelse af variationen i kvaliteten af behandlingen af atrieflimren i Danmark. Med databasen vil man sikre, at de relevante patienter tilbydes behandling på korrekt indikation, samt øge efterlevelse af de kliniske retningslinjer (RADS og Dansk Cardiologisk Selskab).
Med Sundhedsstyrelsens godkendelse af Dansk AtrieFlimren DataBase (DAFDB) bliver det ved implementeringen lovpligtigt for alle sygehuse at indrapportere til databasen.

Data 

Databasen opsamler data svarende til 12 indikatorer for patienter diagnosticeret med atrieflimren. Data indberettes via patientadministrative systemer til Landspatientregistret i form af SKS-koder og samkøres med data fra CPR-registret, receptdata og på sigt nationale klinisk biokemi data.

Kontakt  

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest
Kontaktperson hos KCEB-Nord:
Forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen: spj@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER