Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

Formål

Dansk tværfagligt register for hoftenære lårbensbrud er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase der omfatter sygdomstilfælde med opereret hoftenær fraktur på danske sygehuse. Databasen blev etableret under det Nationale Indikatorprojekt (NIP) i 2001 og har til formål at monitorere pleje og behandling af den ovennævnte patientgruppe.

Indikatorer

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest.

Beskrivelse

Databasen har været rent LPR-baseret siden 2010, og tidligere været baseret på primær dataindberetning via KMS. Omfattet af databasen er alle akut indlagte patienter med hoftenær fraktur og en alder på 65 år eller ældre på indlæggelsesdatoen. Patienter skal være registreret i LPR med primær førstegangs aktionsdiagnose (inden for 2 år): DS720 Medial femurfraktur; DS721 Pertrochantær femurfraktur; DS722 Subtrochantær femurfraktur. Patienter skal desuden under samme indlæggelsesforløb være registreret med en af følgende operationskoder: KNFB 0-99 Primære indsættelser af ledprotese i hofteleddet; KNFJ 4-9 Frakturbehandlinger i lårben (herunder osteosyntese), og der skal være registreret en entydig sideangivelse.

Data

Alle sygehuse der håndterer disse patientgrupper indberetter automatisk via LPR. Indikatorsættet er revideret flere gange, senest i 2010. Indikatorerne afspejler tværfagligheden i håndteringen af denne patientgruppe. LPR har vist sig at være velegnet til monitorering af sygdomsområdet, og patientantal og 
-sammensætning er stort set uændret fra før til efter overgangen fra KMS til LPR indberetning. Der registreres en række prognostiske faktorer via LPR, herunder boligforhold, BMI, basismobilitet ved indlæggelsen, frakturtype, frakturstilling, operationstype, operationsside, operationsdelay, og komorbiditet (Charlson index).

Organisation

Som for andre tidligere NIP-databaser er det en veletableret organisation med en tværfaglig styregruppe og årlige national audit. Der har hidtil været lav videnskabelig aktivitet.

Kontakt

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest
Kontaktperson hos KCEB-Nord: 
Afdelingslæge, ph.d. Alma Becic Pedersen: abp@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER