Dansk Apopleksiregister 

Formål 

At monitorere og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter i Danmark med akut apopleksi og transitorisk iskæmisk anfald (TIA) i henhold til de opstillede in- og eksklusionskriterier.

Indikatorer 

For indikatorbeskrivelse henvises til KCKS-Vest 

Beskrivelse 

Apopleksi er i databasen defineret i henhold til kriterier fra WHO, dvs. at der ved apopleksi forstås en tilstand på formodet vaskulær basis karakteriseret ved hurtig udvikling af kliniske symptomer på tab af fokal eller evt. global neurologisk funktion, med en symptomvarighed på mere end 24 timer eller førende til patientens død. TIA er defineret som fokale neurologiske udfaldssymptomer af under 24 timers varighed på formodet vaskulær basis.

Apopleksi er en af de hyppigste dødsårsager globalt og den hyppigste årsag til alvorlig funktionsnedsættelse. I Danmark er der ca. 12.000 tilfælde af førstegangsapopleksi hvert år, dertil kommer recidivapopleksi hos ca. 2.000 personer.

I Danmark dør ca. 11% inden for 30 dage efter indlæggelsen og 30-40% dør inden for et år efter symptomdebut. Minimum 30.000-40.000 patienter lever med følger efter apopleksi.
Alle patienter over 18 år med akut apopleksi, der har haft et indlæggelsesforløb af kortere eller længere varighed, eller nyligt TIA skal indberettes til databasen.

Data 

Data indtastes manuelt i et web-baseret indberetningssystem (KMS), samt kobles til LPR/CPR for data vedr. vitalstatus, komorbiditet, CT/MR-scanning og akutte genindlæggelser. Endvidere indhentes data fra Karbase for ventetid til operation af symptomgivende karotisstenose.

Der foretages løbende opfølgning på fejlregistreringer og support til de behandlende afdelinger ift. komplet og korrekt indberetning af data til KMS.
Der er i foråret 2011 i samarbejde med SST lavet en gennemgang af databasen med henblik på at reducere omfanget af dobbeltregistreringer og øge anvendelsen af eksisterende datakilder. Dette medfører fremadrettet øget brug af bl.a. LPR data

Organisation 

Databasen er forankret i Dansk Selskab for Apopleksi, Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Medicinsk Selskab.

Kontakt 

For kontaktoplysninger på databasens kvalitetskonsulent samt styregruppe henvises til KCKS-Vest
Kontaktperson hos KCEB-Nord:
 Forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen: spj@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER