Hospitalsstandardiserede mortalitetsratioer (HSMR)  

[OBS: Projektet lukkede ved udgangen af 2015]

En af visionerne for det danske sundhedsvæsen er at opnå og fastholde et højt fagligt internationalt niveau. For at nå dette mål er redskaber til løbende monitorering af kvalitetsforbedrende interventioner og sundhedsvæsenets indsats generelt nødvendige. Død under eller efter hospitalsindlæggelse er internationalt et hyppigt anvendt mål for kvaliteten af sygehusvæsenets samlede indsats.

HSMR er antallet af dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra landsgennemsnittet:

HSMR = (antal observerede dødsfald/antal forventede dødsfald) x 100 %

Formål  

At overvåge dødeligheden inden for de diagnoser, der hyppigst er relateret til død inden for 30 dage efter indlæggelse på de danske hospitaler.

Beskrivelse

HSMR er blevet beregnet kvartalsvis for de danske hospitaler siden 2007. I den nuværende model anvendes 2008 som det referenceår, der benyttes til at beregne det forventede antal dødsfald. Som supplement til HSMR-værdien har afdelingen desuden udviklet et kontrolkort – et kumuleret sum-kort (CUSUM-kort), hvor hvert hospitals HSMR-relaterede dødelighed sammenlignes med hospitalets dødelighed i 2010.

Data 

Både HSMR og CUSUM kortene beregnes en gang i kvartalet baseret på data fra Landspatientregisteret.
HSMR-tal kan tilgås via Sundhed.dk

Kontakt 

Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik, Nord. E-mail: mn@clin.au.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER